Uslovi Korišćenja

1.Opšte odredbe

1.1.Korišćenje Vebsajta predstavlja prihvatanje uslova iz ovog Pravilnika.

1.2.Korišćenje Vebsajta moguće je isključivo uz poštovanje ovog Pravilnika, na način i pod uslovima predviđenim ovim Pravilnikom,  i svako postupanje mimo ovog Pravilnika i/ili pozitivnopravnih odredaba Republike Srbije biće sankcionisana i vlasnik vebsajta ima pravo da uskrati korišćenje.

1.3.Svako korišćenje ovog sajta u celini i/ili delimično koje je suprotno ovom Pravilniku smatraće se zloupotrebom.

1.4.Uslovi iz ovog Pravilnika primenjuju se na ceo Vebsajt i povezane servise koje pruža Vlasnik Vebsajta, osim u slučaju da Vlasnik Vebsajta ne odluči drugačije.

1.5.Vlasnik Vebsajta i sam Vebsajt u potpunosti poštuju i zalažu se za poštovanje prava ličnosti, privatnosti, intelektualne svojine i autorskih prava, zaštite podataka, dobrih poslovnih običaja u skladu sa pozitivnopravnim

1.6.Vlasnik Vebsajta ima pravo da uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Pravilnika korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

1.7.Ovaj Pravilnik predstavlja ugovor između Vlasnik vebsajta i svakog pojedinog korisnika, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Vebsajta.

2. Prava i obaveze

2.1.Vebsajt vrši posredovanje i prodaju između Korisnik vebsajta i privrednih subjekata sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu‘’Ponuđači’’), kao i  oglašavanje i reklamiranje robe i/ili usluga privrednih subjekata sa teritorije Republike Srbije sa kojima Vlasnik Vebsajta ima zaključen ugovor o oglašavanju, reklamiranju ili poslovnoj saradnji.

2.2.Pravo na korišćenje sajta imaju samo lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koja su  starija od 18 godina i osobe kojima nije oduzeta poslovna sposobnost po nekom od osnova predviđenim pravom Republike Srbije ili pravom države čiji su Korisnici državljani.

2.3.Vebsajt objavljuje informacije o robi i uslugama koje mogu biti predmet prodaje, odnosno ponude trećeg lica, u ovom slučaju Ponuđača i vrši prodaju u ime i za račun Ponuđača. Prodaja se vrši u promotivnom obliku koji se zasniva na odobravanju popusta na redovnu cenu robe ili usluga Ponuđača u slučaju da Vebsajt u određenom vremenskom periodu obezbedi minimalni broj korisnika zainteresovanih za određenu robu/usluge.

Ponuđaču pod objavljenim uslovima. Ponudu za zaključenje ugovora čini Korisnik sajta na taj način što čini klik tastera na polje pod nazivom „KUPI“.

2.5.U slučaju da Vebsajt prihvati ponudu Korisnika vebsajta, za Korisnika vebsajta nastaje ugovorna obaveza da isplati kupoprodajnu cenu prema vaučeru koji stiče Korisnik vebsajta.

2.6.Za svaku pojedinačnu kupljenu robu, odnosno uslugu Korisniku vebsajta, Vebsajt izdaje potvrdu u ime i za račun Ponuđača, sa kojom se Korisnik vebsajta legitimiše kod Ponuđača i preuzima kupljenu robu, odnosno koristi kupljenje usluge.

2.7.Plaćanje se vrši elektronskim putem, preko interneta, u bankama ili drugim finansijskim institucijama, na način i pod uslovima predviđenim na Vebsajtu.

2.8.Kupovinom robe ili usluge Korisnik vebsajta može iskoristiti u roku koji je naveden pri prihvatu ponude. U slučaju da Korisnik vebsajta ne preuzme robu ili iskoristi uslugu u roku je predviđen, gubi pravo na preuzimanje robe odnosno korišćenje kupljenje usluge, i nema pravo na reklamaciju niti Vlasniku vebsajta ili Ponuđaču.

2.9.Troškove isporuke robe, odnosno preuzimanje robe ili usluga snosi Korisnik vebsajta, osim u slučaju da je drugačije navedeno.

2.10.        Korisnik vebsajta se legitimiše kod Ponuđača sa potvrdom o izvršenom plaćanju i važećim ličnim dokumentom izdatim od strane nadležnih organa Republike Srbije.

2.11.        Korisnik vebsajta ima pravo na jednostran raskid ugovora u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez obrazloženja, u kojem slučaju mu se vraćaju plaćenja novčana sredstva osim troškova isporuke.

2.12.        Korisnik vebsajta je saglasan da mu Vebsajt može slati ponude na dostavljeni mejl.

2.13.        Vebsajt ima pravo na izmene ponude, kao i da u okviru ponude ima specijalne ponude.

2.14.        Vlasnik vebsajta i/ili vebsajt ne odgovaraju za uslove koji se nude u oglasu i/ili reklami Ponuđača.

2.15.        Vlasnik Vebsajta i/ili Vebsajt ne odgovara ni u kom slučaju za ispunjenje obaveza koji su ugovoreni između Korisnika i Ponuđača, niti pak odgovara za ispunjenjenja ugovorenih obaveza. Vlasnik Vebsajta i Vebsajt isključuju svoju odgovornost u slučaju da kvalitet i/ili kvantitet predmeta ugovora između Korisnika i Ponuđača nije saobrazan ugovorenom, niti odgovaraju za pravne mane predmeta ugovora.

2.16.        Vlasnik Vebsajta i/ili Vebsajt ne odgovara ni u slučaju da je predmet ugovora ograničen u količinama, pa Korisnik ne uspe da zaključi ugovor sa Ponuđačem. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj Korisnika zainteresovanih za određenu robu/usluge.

2.17.        Korisnik u slučaju prihvata ponude ima obavezu da isplati kupoprodajnu cenu Ponuđaču, ali Vlasnik vebsajta i/ili Vebsajt ne odgovaraju za naplativost tog potraživanja.

2.18.        Vlasnik vebsajta i Vebsajt ne odgovaraju ni za kakvu štetu koja nastane iz ugovornog odnosa između Korisnika i Ponuđača, jer vrše isključivo oglašavanje i reklamiranje. Korisnik vebsajta i Ponuđač oslobađaju od odgovornosti za štetu Vlasnika vebsajta i sam Vebsajt.

2.19.        U slučaju da na vebsajtu postoji link, Vlasnik vebsajta i/ili vebsajt ne snose odgovornost u slučaju da Korisnik pretrpi bilo kakvu štetu korišćenjem tog linka.

2.20.        Oglašavanje i reklamiranje vrše se uz poštovanje svih pozitivnopravnih propisa Republike Srbije.

3. Reklamacije i dodatna pojašnjenja

3.1.Korisnik vebsajta ima pravo na reklamacije i dodatna pojašnjenja, koja može poslati na mejl prodaja@onlinenamestaj.com.

3.2.Vebsajt će na reklamacije  i dodatna pojašnjenja odgovoriti u roku od 10 ( deset ) dana od dana prijema mejla.

4. Zabrana verske, rasne,  nacionalne, polne ili druge vrste diskriminacije

4.1.Vlasnik vebsajta poštuje ljudska prava predviđena Ustavom Republike Srbije i nije dozvoljeno postavljanje sadržaja kojim se vređaju osnovna ljudska prava predviđena Ustavom Republike Srbije i/ili vređanje po osnovu verske, rasne, nacionalne, polne, rodne, materijalne ili druge vrste diskriminacije.

4.2.Svaka zloupotreba, diskriminacija ili vređanje podleže kažnjavanju u skladu sa zakonom.

5. Zaštita podataka

5.1.Vlasnik vebsajta  obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

5.2.Pristupom na vebsajt Korisnik je saglasan sa Pravilnikom o korišćenju, i na taj način je saglasan da vlasnik vebsajta ima pravo da koristi podatke koje je korisnik na sajtu ostavio.

5.3.Vlasnik vebsajta izjavljuje da će koristiti podatke koje Korisnik ostavi isključivo u skladu sa Zakonom i da ih neće dostavljati trećim licima, osim u slučaju da su ti podaci javno poznati ili u slučaju da postoji izričit nalog sudskog i/ili upravnog organa Republike Srbije da takav podatak dostavi.

5.4.U slučaju da Korisniku budu ugrožena prava ličnosti i/ili druga prava od strane drugog korisnika, Vlasnik vebsajta i vebsajt će o tome obavestiti nadležne državne organe.

6. Prelazne i završne odredbe

6.1.Vlasnik vebsajta ima pravo da izmeni ovaj Pravilnik po svom nahođenju, bez prethodnog obaveštenja, postavljanjem na sam vebsajt novog Pravilnika čime prestaju da važe odredbe ovog Pravilnika.

6.2.Vlasnik vebsajta i/ili vebsajt nisu odgovorni za privremenu nefunkcionalnost sajta i/ili nedostupnost svih ili dela podataka koji se na njemu nalaze.

6.3.Vebsajt može biti privremeno nedostupan usled održavanja vebsajta.

6.4.Viša sila predstavlja okolnost na koju Vlasnik sajta i vebsajt nisu mogli uticati, niti su mogli imati prilikom donošenja ovog Pravilnika, a podrazumeva, ali se ne ograničava na rat, požar, zemljotres, poplavu, nestašicu električne energije i dr.

6.5.Na sve što nije regulisano odredbama ovog Pravilnika imaju se primeniti odredbe Zakona o obligacionim odnosima Republike Srbije.

6.6.U slučaju spora nadležan je Privredni sud u Beogradu.

Web Analytics